Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”: