Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен