Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен