Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен