Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен