Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет