Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.13 Общо инженерство, Факултет Електронна техника и технологии