Процедури за заемане на академичната длъжност „доцент”:


1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 1.2 Педагогика, Департамент за физическо възпитание и спорт 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив