Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации