Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив