Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии