Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


4.5 Математика, Департамент за квалификация и професионално развитие на учители - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Факултет по индустриални технологии