Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии