Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив