Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии