Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет