Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии