Процедури за заемане на академичната длъжност „професор”:


5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии