Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Технически колеж - Казанлък 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет