Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации