Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив