Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии