Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 4.5 Математика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Факултет по индустриални технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.12 Хранителни технологии, Колеж - Сливен