Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


3.7 Администрация и управление, Колеж - Сливен 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет