Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Колеж - Сливен 5.13 Общо инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен