Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и управление 5.4 Енергетика, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта