Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Технически колеж - Казанлък 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.13 Общо инженерство, Стопански факултет