Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет