Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Енергомашиностроителен факултет 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Факултет по транспорта 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Електротехнически факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет