Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


3.7 Администрация и управление, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство, Машиностроителен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет по телекомуникации 5.13 Общо инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен