Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 4.5 Математика, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Факултет по транспорта 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Автоматика 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Технически колеж - Казанлък 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.13 Общо инженерство, Факултет Електронна техника и технологии 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет