Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Колеж - Сливен 4.5 Математика, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.1 Машинно инженерство, Колеж - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Факултет Електронна техника и технологии 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, Факултет по транспорта 5.13 Общо инженерство, Машиностроителен факултет