Процедури за заемане на академичната длъжност „главен асистент”:


1.2 Педагогика, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 3.7 Администрация и управление, Стопански факултет 4.6 Информатика и компютърни науки, Факултет приложна математика и информатика 5.1 Машинно инженерство, Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив 5.1 Машинно инженерство, Инженерно-Педагогически факултет - Сливен 5.1 Машинно инженерство, Технически колеж - Казанлък 5.1 Машинно инженерство, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.1 Машинно инженерство, Машинно-технологичен факултет 5.3 Комуникационна и компютърна техника, Факултет Компютърни системи и технологии 5.4 Енергетика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.13 Общо инженерство, Факултет приложна математика и информатика