Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”: