Заповед на ректора относно провеждане на публични защити в периода 27.02.2014 - 03.04.2014

Процедури за придобиване на образователна и научна степен „Доктор на науките”:


доц. д-р Христо Цветанов Търнев, Факултет приложна математика и информатикаПублична защита на: 22.01.2018 г.