Процедури за заемане на академичната длъжност „асистент”:


5.2 Електротехника, електроника и автоматика, Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет 5.4 Енергетика, Енергомашиностроителен факултет