Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 29.05.2018 в Конферентна зала на БИЦ от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Десислава Антонова Иванова на тема: "Масивна паралелизация и In-situ визуализация на научни приложения за суперкомпютри и анализ на големи масиви данни на високопроизводителни компютърни клъстери"

На 05.06.2018 в БИЦ при ТУ-София от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Лъчезар Любомиров Кочев на тема: Поглед върху някои класически геометрични задачи - споделено инженерно вдъхновение и емоция

На 14.06.2018 в БИЦ на ТУ-София от 13.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Траян Ганев Стамов на тема: Концептуален дизайн