Уведомление за промяна на часовете на провеждане на обявените публични защити на дисертации и публични лекции

Публични лекции за заемане на академична длъжност:


На 24.09.2019 в БИЦ на ТУ-София, конферентна зала от 15.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р Алексей Йорданов Николов на тема: Точно асимптотично представяне на особени решения на гранична задача за слабо хиперболично уравнение

На 24.09.2019 в Конферентна зала на БИЦ на ТУ-София от 13.00 часа ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Владимир Димитров Христов на тема: "Тенденции в развитието на асинхронните електрозадвижвания"

На 30.09.2019 в Конферентната зала на БИЦ на ТУ-София от 15:00 ч. ще се проведе публична лекция на доцент д-р инж. Йоско Славеев Балабозов на тема: "Компютърно моделиране на електромагнитни полета и процеси"

На 10.10.2019 в БИЦ, ТУ-София, 15:00 ч. ще се проведе публична лекция на професор д-р инж. Димо Георгиев Стоилов на тема: "Развитие на електроенергийните системи в Европа"