На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3822
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикохимични и биологични величини
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3821
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на текстилните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Текстилна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3820
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕМФ - каб. 2344, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронизация
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3819
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Прецизна техника и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3818
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел. 965 22 88

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Компютърни системи и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 29-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
29-11-2019 1781
Справки и подаване на документи:Документи се подават във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659 564

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.