Крайният срок да подаване на документи, за всички конкурси обявени в бр.35/10.04.2020 година на ДВ, е до 14 юли 2020 година вкл.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3858
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Автоматизация на дискретното производство
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3857
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теоретична електротехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Теоретична електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3856
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.