На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Автоматизация на дискретното производство
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:28 / 02-04-2024
Дата на публикуване в интернет:
02-04-2024 100019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:28 / 02-04-2024
Дата на публикуване в интернет:
02-04-2024 100018
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Програмиране и компютърни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:28 / 02-04-2024
Дата на публикуване в интернет:
02-04-2024 100017
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:28 / 02-04-2024
Дата на публикуване в интернет:
02-04-2024 100016
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ - каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2024
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2024 1854
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във Факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564