На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 22-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
22-11-2022 1829
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, факултетна канцелария на ФМУ, каб. 4240, тел. 032/659563