На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Управление и експлоатация на железопътния транспорт
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Железопътна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3956
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФТ – каб. 9310 , тел: 02/ 965 23 42

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3955
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.12 Хранителни технологии
Научна или учебна специалност:Функционални храни
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Педагогика, хранителни технологии и туризъм
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 91
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.