На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4133
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Термични и ядрени електрически централи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4132
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4131
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4130
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4129
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на непрекъснатите производства
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4128
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4127
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79.