На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: ПРОФЕСОР.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Квантова и оптоелектроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3708
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1332А, тел. 965 2220

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.