На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Физическо възпитание и спорт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:20-08-2019
Протокол от решение на АС:5/05.06.2019
Дата на публикуване в интернет:20-06-2019
Справки и подаване на документи:Справки : Във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564