На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка - баскетбол
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:1
Срок за подаване на документи:12-12-2018
Протокол от решение на АС:№ 07/26.09.2018г.
Дата на публикуване в интернет:15-10-2018
Справки и подаване на документи:ДФВС - каб.304, тел. 965 23 00

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Английски език
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ДЧЕОПЛ - тел. 965 35 75

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Английски език
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ДЧЕОПЛ - тел. 965 35 75