На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка - тенис на маса
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-02-2018
Протокол от решение на АС:№ 9/ 29.11.2017
Дата на публикуване в интернет:11-12-2017
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренирова - плуване
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Водни и планински спортове
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-02-2018
Протокол от решение на АС:№ 9/29.11.2017
Дата на публикуване в интернет:11-12-2017
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.