На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Английски език
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2021
Протокол от решение на АС:№ 4/31.03.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:21-04-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат в:
ДЧЕОПЛ – каб. 209, тел.: 0885 606 403 и 0882 270 068.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Английски език
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2021
Протокол от решение на АС:№ 4/31.03.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:21-04-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат в:
ДЧЕОПЛ – каб. 209, тел.: 0885 606 403 и 0882 270 068.