На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:5.12 Хранителни технологии
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Педагогика, хранителни технологии и туризъм
Брой места:1
Срок за подаване на документи:04-04-2020
Протокол от решение на АС:11/18.12.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:04-02-2020
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323