Няма обявени конкурси за заемане на академичната длъжност „Преподавател, Ст. преподавател”.