На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Френски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Западни и славянски езици
Брой места:1
Срок за подаване на документи:03-06-2018
Протокол от решение на АС:№4/25.04.2018
Дата на публикуване в интернет:03-05-2018
Справки и подаване на документи:каб. 209 , тел.965 35 75