На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка - футбол
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-05-2023
Протокол от решение на АС:№ 3 / 22.02.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:10-03-2023
Справки и подаване на документи:Конкурс за заемане на преподавателска длъжност "Старши преподавател" - 1 място. Документи се подават в Техническия университет - София във факултетните канцеларии на ДФВС – каб. 304, тел: 0888 273 050.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-04-2023
Протокол от решение на АС:2/25.01.2023
Дата на публикуване в интернет:10-02-2023
Справки и подаване на документи: Конкурс за заемане на преподавателска длъжност "Старши преподавател" - 1 място. Подаване на документи във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564