На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Английски език
Брой места:1
Срок за подаване на документи:23-11-2020
Протокол от решение на АС:№ 8/30.09.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:23-10-2020
Справки и подаване на документи:Документи се приемат в ДЧЕОПЛ – каб. 206, тел: 0884 694 210