На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:01-02-2022
Протокол от решение на АС:10/17.11.2021
Дата на публикуване в интернет:01-12-2021
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Английски език
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:01-02-2022
Протокол от решение на АС:10/17.11.2021
Дата на публикуване в интернет:01-12-2021
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239