На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Преподавател, Ст. преподавател.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка - лека атлетика
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-04-2019
Протокол от решение на АС:№1/30.01.19г.
Дата на публикуване в интернет:14-02-2019
Справки и подаване на документи:ДФВС - каб.304 , тел. 965 23 00