На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Кабелни и оптични комуникационни системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4115
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Осигурителна техника и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Комуникационни мрежи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4114
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4113
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на области от нематериалната сфера
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4112
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Строителна механика и съпротивление на материалите
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:84 / 21-10-2022
Дата на публикуване в интернет:
21-10-2022 4094
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТ – кабинет 9310, тел: 02/ 965 23 42.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи и технологии
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Компютърни системи и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 22-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
22-11-2022 1831
Справки и подаване на документи:Конкурс за заемане на АД "Главен Асистент" в Професионално направление 5.3 ККТ, специалност "Компютърни системи и технологии"

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Индустриална Електроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:84 / 21-10-2022
Дата на публикуване в интернет:
21-10-2022 1827
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, тел. 032/659564

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 22-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
22-11-2022 117
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323