На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:82 / 13-10-2017
Дата на публикуване в интернет:
13-10-2017 3596
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна геометрия и инженерна графика
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Основи и технически средства за конструиране
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:82 / 13-10-2017
Дата на публикуване в интернет:
13-10-2017 3595
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:88 / 03-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
03-11-2017 1749
Справки и подаване на документи:Справки за подаване на документи: Във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.