На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:3 / 12-01-2021
Дата на публикуване в интернет:
12-01-2021 3937
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцеларии на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Индустриална електроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:3 / 12-01-2021
Дата на публикуване в интернет:
12-01-2021 3936
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцеларии на: ФЕТТ – каб. 1232 и 1357, тел: 02/ 965 26 20 и 25 30;

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3934
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: СФ – каб. 3235, тел. 02/ 965 37 04

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3933
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13;

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системно програмиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3932
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13;

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:101 / 27-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
27-11-2020 1803
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, Факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659 564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:107 / 18-12-2020
Дата на публикуване в интернет:
18-12-2020 88
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:107 / 18-12-2020
Дата на публикуване в интернет:
18-12-2020 87
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.