Крайният срок да подаване на документи, за всички конкурси обявени в бр.35/10.04.2020 година на ДВ, е до 14 юли 2020 година вкл.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна логистика
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3872
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88;

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Въздушен транспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3871
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФТ – каб. 9310, тел. 965 23 42.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.