На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:45 / 28-05-2021
Дата на публикуване в интернет:
28-05-2021 3982
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария: СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Железопътна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:45 / 28-05-2021
Дата на публикуване в интернет:
28-05-2021 3981
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария: ФТ – каб. 9310 , тел: 02/ 965 23 42

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:45 / 28-05-2021
Дата на публикуване в интернет:
28-05-2021 3980
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария: ФЕТТ – каб. 1232 и 1357, тел: 02/ 965 26 20 и 25 30

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (в комуникациите)
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:37 / 07-05-2021
Дата на публикуване в интернет:
07-05-2021 3974
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 27-04-2021
Дата на публикуване в интернет:
27-04-2021 1809
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239
специалност "Приложна геометрия и инженерна графика"

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Педагогика, хранителни технологии и туризъм
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:37 / 07-05-2021
Дата на публикуване в интернет:
10-05-2021 93
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.