На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 15-08-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-08-2017 3593
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 15-08-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-08-2017 3592
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна физика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Приложна физика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 15-08-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-08-2017 3591
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Материалознание и технология на машиностроителните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Машинно-технологичен факултет
Катедра/секция:Материалознание и технология на материалите
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 15-08-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-08-2017 3590
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.