На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:16 / 17-02-2023
Дата на публикуване в интернет:
17-02-2023 4124
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет – София във факултетната канцелария на ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на машиностроенето
Факултет / Колеж / Департамент:Технически колеж - София
Катедра/секция:Енергетика и машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:6 / 20-01-2023
Дата на публикуване в интернет:
20-01-2023 4120
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София в канцеларията на ТК - София, каб. 2307Б, тел. 02/ 965 36-43.