На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:68 / 17-08-2018
Дата на публикуване в интернет:
17-08-2018 3682
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:68 / 17-08-2018
Дата на публикуване в интернет:
17-08-2018 3681
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката (владеене на немски)
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:68 / 17-08-2018
Дата на публикуване в интернет:
17-08-2018 3680
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.