На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:47 / 24-06-2022
Дата на публикуване в интернет:
24-06-2022 4073
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет – София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Автоматизация на дискретното производство
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:47 / 24-06-2022
Дата на публикуване в интернет:
24-06-2022 4072
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет – София във факултетната канцелария на МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по индустриални технологии
Катедра/секция:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:38 / 20-05-2022
Дата на публикуване в интернет:
20-05-2022 4071
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по индустриални технологии
Катедра/секция:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:38 / 20-05-2022
Дата на публикуване в интернет:
20-05-2022 4066
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФИТ – каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на машиностроенето
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по индустриални технологии
Катедра/секция:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:38 / 20-05-2022
Дата на публикуване в интернет:
20-05-2022 4065
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФИТ – каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на електрозадвижванията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:38 / 20-05-2022
Дата на публикуване в интернет:
20-05-2022 4064
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06