На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:89 / 26-10-2018
Дата на публикуване в интернет:
26-10-2018 3691
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Енергопреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Енергетика и машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:89 / 26-10-2018
Дата на публикуване в интернет:
26-10-2018 3686
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на КЕЕ - каб. 23076, тел. 965 36 43

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Комуникационни мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Комуникационни мрежи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:89 / 26-10-2018
Дата на публикуване в интернет:
26-10-2018 3685
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:89 / 26-10-2018
Дата на публикуване в интернет:
26-10-2018 3684
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ - каб.12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрозадвижване
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:90 / 30-10-2018
Дата на публикуване в интернет:
30-10-2018 57
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.