На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Технология на електронното производство
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Технологии и мениджмънт на комуникационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3790
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК-каб. 1254, тел. 02652272

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Информационни технологии в индустрията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3789
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФКСТ

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Светлинна техника и източници на светлина
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3787
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕФ.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математически анализ
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3786
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3785
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 3784
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теория на автоматичното управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:52 / 02-07-2019
Дата на публикуване в интернет:
02-07-2019 1777
Справки и подаване на документи: Факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронизация
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:43 / 31-05-2019
Дата на публикуване в интернет:
31-05-2019 1775
Справки и подаване на документи: ТУ - София, филиал Пловдив, факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.