На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математическо моделиране и числени методи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 14-01-2022
Дата на публикуване в интернет:
14-01-2022 4033
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет – София във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Строителна механика и съпротивление на материалите
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:103 / 10-12-2021
Дата на публикуване в интернет:
10-12-2021 4028
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТ – каб. 9310 , тел: 02/ 965 23 42

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:103 / 10-12-2021
Дата на публикуване в интернет:
10-12-2021 4027
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:7 / 25-01-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-01-2022 1819
Справки и подаване на документи:Научна специалност "Метрология и метрологично осигуряване"
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4240

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:109 / 21-12-2021
Дата на публикуване в интернет:
21-12-2021 98
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Машинознание и машинни елементи
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:109 / 21-12-2021
Дата на публикуване в интернет:
21-12-2021 97
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:109 / 21-12-2021
Дата на публикуване в интернет:
21-12-2021 96
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.