Няма обявени конкурси за заемане на академичната длъжност „Главен асистент”.