На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Ядрени енергетични инсталации и уредби
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:17 / 23-02-2018
Дата на публикуване в интернет:
23-02-2018 3645
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електротехника
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Обща електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:17 / 23-02-2018
Дата на публикуване в интернет:
23-02-2018 3644
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Програмиране и компютърни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:17 / 23-02-2018
Дата на публикуване в интернет:
23-02-2018 3643
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Автомобили, трактори и кари
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Автотранспорт, текстил и дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:17 / 23-02-2018
Дата на публикуване в интернет:
23-02-2018 52
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.