На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системно програмиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 20-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
20-08-2019 3801
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Технически университет-София, във вакултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел. 965 24 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 20-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
20-08-2019 3800
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Технически университет-София, във вакултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел. 965 24 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Теоретични основи на комуникационната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Комуникационни мрежи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 20-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
20-08-2019 3799
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Технически университет-София, във вакултетната канцелария на ФТК - каб.1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроизмервателна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Електроизмервателна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:66 / 20-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
20-08-2019 3798
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Технически университет-София, във вакултетната канцелария на ФА - каб.2340, тел. 965 24 06

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:62 / 06-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
06-08-2019 1778
Справки и подаване на документи:ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:67 / 23-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
23-08-2019 73
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:67 / 23-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
23-08-2019 72
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроенергетика-производство и разпределение
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:67 / 23-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
23-08-2019 71
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:67 / 23-08-2019
Дата на публикуване в интернет:
23-08-2019 70
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.