На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:15 / 21-02-2020
Дата на публикуване в интернет:
21-02-2020 3855
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228-а, тел. 965 33 79

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:15 / 21-02-2020
Дата на публикуване в интернет:
21-02-2020 3854
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕМФ - каб. 2344, тел. 965 32 90

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Ядрени енергетични инсталации и уредби
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:15 / 21-02-2020
Дата на публикуване в интернет:
21-02-2020 3853
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕМФ - каб. 2344, тел. 965 32 90

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:15 / 21-02-2020
Дата на публикуване в интернет:
21-02-2020 3852
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443-а, тел. 965 25 13

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:15 / 21-02-2020
Дата на публикуване в интернет:
21-02-2020 3851
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Теоретична топлотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:21 / 13-03-2020
Дата на публикуване в интернет:
13-03-2020 80
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.