На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Точно уредостроене
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Прецизна техника и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4203
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна химия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4202
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4201
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи и технологии
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Компютърни системи и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:90 / 27-10-2023
Дата на публикуване в интернет:
27-10-2023 1847
Справки и подаване на документи: Факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564