На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Рязане на материалите и режещи инструменти
Факултет / Колеж / Департамент:Машинно-технологичен факултет
Катедра/секция:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:34 / 20-04-2018
Дата на публикуване в интернет:
20-04-2018 3664
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна геометрия и инженерна графика
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Основи и технически средства за конструиране
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:34 / 20-04-2018
Дата на публикуване в интернет:
20-04-2018 3662
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна химия
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:27 / 27-03-2018
Дата на публикуване в интернет:
27-03-2018 53
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.