Крайният срок да подаване на документи, за всички конкурси обявени в бр.35/10.04.2020 година на ДВ, е до 14 юли 2020 година вкл.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на машиностроенето
Факултет / Колеж / Департамент:Технически колеж - Казанлък
Катедра/секция:Машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:91 / 23-10-2020
Дата на публикуване в интернет:
23-10-2020 3915
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ТК – Казанлък – каб. 2307Б, тел. 02/965 36-43.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Енергетика и машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:91 / 23-10-2020
Дата на публикуване в интернет:
23-10-2020 3914
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/965 36-43;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Материалознание и технология на машиностроителните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Машинно-технологичен факултет
Катедра/секция:Материалознание и технология на материалите
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:91 / 23-10-2020
Дата на публикуване в интернет:
23-10-2020 3913
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: МТФ – каб. 3230, тел. 02/ 965 22-82;

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление (Интелектуална собственост)
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Правни и хуманитарни науки
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:91 / 23-10-2020
Дата на публикуване в интернет:
23-10-2020 3912
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: СФ – каб. 3235, тел. 02/ 965 37-04;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:77 / 01-09-2020
Дата на публикуване в интернет:
01-09-2020 1799
Справки и подаване на документи:специалност "Технологии, машини и системи за леярското производство"
ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.