На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математически анализ
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:6 / 16-01-2018
Дата на публикуване в интернет:
16-01-2018 3626
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Теоретични основи на комуникационната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 15-12-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-12-2017 3621
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна геометрия и инженерна графика
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Основи и технически средства за конструиране
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 15-12-2017
Дата на публикуване в интернет:
15-12-2017 3620
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 24-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2017 3611
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна физика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Приложна физика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 24-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2017 3610
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на непрекъснатите производства
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 24-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2017 3609
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Управляващи изчислителни машини и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Системи и управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 24-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2017 3608
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Автомобили, трактори и кари
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 24-11-2017
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2017 48
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.