На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3960
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Машинно-технологичен факултет
Катедра/секция:Технология на машиностроенето и металорежещите машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3959
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: МТФ – каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3958
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Приложение на принципите и методите на кибернетиката в други области на науката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Системи и управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3957
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Приложна електронна и компютърна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Електроника и електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:17 / 26-02-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-02-2021 3948
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/965 36-43

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.