На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна химия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3751
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1332а, тел. 965 22 20

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Телевизионна и видеотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3750
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Теоретични основи на комуникационната техника /владеене на немски език/
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3749
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Технология на електронното производство
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Технологии и мениджмънт на комуникационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3747
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Комуникационни мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Комуникационни мрежи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3746
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:18 / 01-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
01-03-2019 3730
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕФ - каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Автоматизация на дискретното производство
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:18 / 01-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
01-03-2019 3729
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел. 965 22 88

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Прецизна техника и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:18 / 01-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
01-03-2019 3728
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел. 965 22 88

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматика, информационна и управляваща техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:10 / 01-02-2019
Дата на публикуване в интернет:
01-02-2019 1765
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Полиграфия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:10 / 01-02-2019
Дата на публикуване в интернет:
01-02-2019 1764
Справки и подаване на документи:ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Теоретична топлотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:21 / 12-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
12-03-2019 66
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Автомобили, трактори и кари
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:8 / 25-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
25-01-2019 61
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.