На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Двигатели с вътрешно горене
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Двигатели, автомобилна техника и транспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 11-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
11-01-2019 3719
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 11-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
11-01-2019 3718
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Хидравлични и пневматични машини и съоръжения
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 11-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
11-01-2019 3717
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 11-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
11-01-2019 3716
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математическо моделиране и числени методи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:4 / 11-01-2019
Дата на публикуване в интернет:
11-01-2019 3714
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Ергономия и промишлен дизайн
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерен дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3713
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел. 965 2288

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Въздушен транспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3712
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9108, тел. 965 2562

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Енергопреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлинна и хладилна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3711
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ - каб. 2344, тел. 965 3290

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3710
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФKСТ - каб. 1443А, тел. 965 2513

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:108 / 29-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
29-12-2018 3709
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФKСТ - каб. 1443А, тел. 965 2513

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Правни и хуманитарни науки
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:98 / 27-11-2018
Дата на публикуване в интернет:
27-11-2018 3704
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:104 / 14-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
14-12-2018 1763
Справки и подаване на документи:специалност "Електрически мрежи и системи"
Справки и подаване на документи: Във факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала на ТУ в гр. Пловдив, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Индустриална Електроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:104 / 14-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
14-12-2018 1762
Справки и подаване на документи:Справки и подаване на документи: Във факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала на ТУ в гр. Пловдив /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Транспортна и авиационна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:104 / 14-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
14-12-2018 1761
Справки и подаване на документи:специалност "Проектиране и конструиране на автоматични и пилотирани летателни апарати"
ТУ - София, филиал Плодив; ул. "Цанко Дюстабанов" № 25; каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:104 / 14-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
14-12-2018 1760
Справки и подаване на документи:специалност "Приложна геометрия и инженерна графика"
ТУ - София, филиал Пловдив; ул."Цанко Дюстабанов" № 25; каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:104 / 14-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
14-12-2018 1759
Справки и подаване на документи:специалност "Технологии, машини и системи за заваръчното производство"
ТУ - София, филиал Пловдив; ул."Цанко Дюстабанов" № 25; каб.4239

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 04-12-2018
Дата на публикуване в интернет:
04-12-2018 60
Справки и подаване на документи:ИПФ-Сливен, "Човешки ресурси" каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.