На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Главен асистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Приложна електронна и компютърна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Електроника и електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3830
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на КЕЕ - каб. 2307Б, тел. 965 36 43

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3828
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Роботи и манипулатори
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на електрозадвижванията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3827
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФА - каб. 2340, тел. 965 24 06

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физикохимични и биологични величини
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3826
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронизация
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3825
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математическо моделиране и числени методи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3824
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228а, тел. 965 33 79

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна химия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:84 / 25-10-2019
Дата на публикуване в интернет:
25-10-2019 3807
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Промишлена топлотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлинна и хладилна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:84 / 25-10-2019
Дата на публикуване в интернет:
25-10-2019 3806
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕМФ - каб. 2344, тел. 965 32 90

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Математика, физика, химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 29-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
29-11-2019 1780
Справки и подаване на документи:специалност "Математическо моделиране и приложение на математиката"
ТУ - София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Металорежещи машини и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 29-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
29-11-2019 1779
Справки и подаване на документи:ТУ - София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.