На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Енергопреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3939
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрозадвижване
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на електрозадвижванията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3931
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФА – каб. 2340 и 2325, тел: 02/ 965 24 06 и 965 26 12

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3930
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Хидравлични и пневматични задвижващи системи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3929
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90;

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Енергопреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3928
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90;

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3927
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически материали и кабелна техника и техника на високите напрежения
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3926
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Ергономия и промишлен дизайн
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерен дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3925
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на:МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Метрология и метрологично осигуряване
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Прецизна техника и уредостроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3924
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88;

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Интегрална схемотехника, материали, технология и специално обзавеждане
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:100 / 24-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2020 3923
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФЕТТ – каб. 1232, тел: 02/ 965 25 30 и каб. 1357,тел. 02/ 965 26 20

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Български език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за квалификация и професионално развитие на учители - Сливен
Катедра/секция:
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:101 / 27-11-2020
Дата на публикуване в интернет:
27-11-2020 86
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.