На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Приложна електронна и компютърна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Електроника и електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3829
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на КЕЕ - каб. 2307Б, тел. 965 36 43

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математическо моделиране и числени методи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:96 / 26-11-2019
Дата на публикуване в интернет:
26-11-2019 3823
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 2228а, тел. 965 33 79

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.