На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Термични и ядрени електрически централи
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Енергетика и машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3971
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/ 965 36 43

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Енергопреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж по енергетика и електроника към ТУ – София
Катедра/секция:Енергетика и машиностроене
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3970
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: КЕЕ – каб. 2307Б, тел. 02/ 965 36 43

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и спортната тренировка
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3969
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ДФВС – каб. 304, тел: 0888 273 050

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Управление и организация на автомобилния транспорт
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Двигатели, автомобилна техника и транспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3968
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФТ – каб. 9310 , тел: 02/ 965 23 42

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
Факултет / Колеж / Департамент:Машинно-технологичен факултет
Катедра/секция:Теория на механизмите и машините
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3967
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: МТФ – каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3966
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системно програмиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3965
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроснабдяване, електрообзавеждане, електротранспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3964
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3963
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Техника на високите напрежения
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3962
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 3961
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на: ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 26 20 и 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2021 1808
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4242

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-3021
Дата на публикуване в интернет:
19-03-3021 1807
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239
специалност "Технологии, машини и системи за леярското производство"

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на шевното производство
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Автотранспорт, текстил и дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:25 / 26-03-2021
Дата на публикуване в интернет:
26-03-2021 90
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.