Крайният срок да подаване на документи, за всички конкурси обявени в бр.35/10.04.2020 година на ДВ, е до 14 юли 2020 година вкл.

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3870
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04;

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3869
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04;

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Приложна физика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3868
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Железопътна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3867
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФТ – каб. 9310, тел. 965 23 42

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Микроелектроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3866
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на:ФЕТТ – каб. 1355, тел. 965 22 60;

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теоретична електротехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Теоретична електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3865
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФА – каб. 2340, тел. 965 24 06;

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Български език
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика
Катедра/секция:Западни и славянски езици
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3864
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ДЧЕОПЛ – каб. 209, тел.965 35 75;

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Техника на безопасността на труда и противопожарната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3863
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ЕФ – каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3862
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на:СФ – каб. 3235, тел. 965 37 04;

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Диференциални уравнения
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3861
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на:ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Алгебра и теория на числата
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3860
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: ФПМИ – каб. 2228а, тел. 965 33 79;

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Методи, уреди и преобразуватели за измерване и контрол на физикомеханични и геометрични величини
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Прецизна техника и уредостроене
Брой места:2
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:35 / 10-04-2020
Дата на публикуване в интернет:
10-04-2020 3859
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София – във факултетните канцеларии на: МФ – каб. 3242, тел. 965 22 88;

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.