На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Машинознание и машинни елементи
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Машинни елементи и нематални конструкции
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4200
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Теоретични основи на комуникационната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4199
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4198
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4197
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4196
Справки и подаване на документи: Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на текстилните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4195
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на непрекъснатите производства
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:97 / 21-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
21-11-2023 4194
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФА – каб. 2340, тел: 02/ 965 24 06

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:95 / 14-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-11-2023 1849
Справки и подаване на документи:Факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Автомобили, трактори и кари
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Автотранспорт, текстил и дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:98 / 24-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2023 130
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна механика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:98 / 24-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2023 129
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна механика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:98 / 24-11-2023
Дата на публикуване в интернет:
24-11-2023 128
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600