На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Автомобили, трактори и кари
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Двигатели, автомобилна техника и транспорт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3745
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9108, тел. 965 25 62

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Технология на електронното производство
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Технологии и мениджмънт на комуникационни системи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3744
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТК - каб. 1254, тел. 965 22 72

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3743
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1332а, тел. 965 22 20

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Автоматизация на електрозадвижванията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3742
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФА - каб. 2340, тел. 965 24 06

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3741
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕФ - каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Теоретична механика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3740
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9108, тел. 965 25 62

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Диференциални уравнения
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3739
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228а, тел. 965 33 79

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Правни и хуманитарни науки
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3738
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка
Факултет / Колеж / Департамент:Департамент за физическо възпитание и спорт
Катедра/секция:Индивидуални спортове и спортни игри
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 19-03-2019
Дата на публикуване в интернет:
19-03-2019 3737
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ДФВС - каб. 304, тел. 965 23 00

Документи се подават в ТУ - София, отдел „Човешки ресурси”, телефони 965-32-05 и 965-26-24.