На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електротехника
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Обща електротехника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4111
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Материалознание и технология на машиностроителните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по индустриални технологии
Катедра/секция:Материалознание и технология на материалите
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4110
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФИТ– каб. 3230, тел: 02/ 965 22 82.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Ергономия и промишлен дизайн
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерен дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4109
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Инженерна химия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4108
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Микроелектроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Микроелектроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4107
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Информационни технологии в индустрията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4106
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ – каб.1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Информационни технологии в индустрията
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4105
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ – каб.1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Програмиране и компютърни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:94 / 25-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
25-11-2022 4104
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ – каб.1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна механика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 22-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
22-11-2022 1830
Справки и подаване на документи:ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25, факултетна канцелария на ФМУ, каб. 4240, тел. 032/659563

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:93 / 22-11-2022
Дата на публикуване в интернет:
22-11-2022 118
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323