На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: ДОЦЕНТ.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Програмиране и компютърни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4141
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Индустриална електроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4140
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60.

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математическо моделиране и числени методи
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4139
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Електропреобразуващи технологии и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлинна и хладилна техника
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4138
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90.

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлоенергетика и ядрена енергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4137
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електроенергетика и електрообзавеждане (Електрообзавеждане на производствени процеси)
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4135
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ЕФ – каб. 12222, тел: 02/ 965 23 70.

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 4134
Справки и подаване на документи:Документи се подават в Техническия университет - София във факултетната канцелария на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 1842
Справки и подаване на документи:специалност "Технологии, машини и системи за леярското производство"
Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239,
тел.: 032 659 573

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Математика, физика, химия
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 1841
Справки и подаване на документи:специалност "Инженерна химия"
Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239,
тел.: 032 659 573

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 1840
Справки и подаване на документи:
Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239,
тел.: 032 659 573

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Индустриален мениджмънт
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 1839
Справки и подаване на документи:Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239,
тел.: 032 659 573

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Механика на флуидите
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Автотранспорт, текстил и дизайн
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 122
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 121
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електротехнология
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
За срок от:2 месеца
Публикуван в ДВ, брой/ дата:23 / 14-03-2023
Дата на публикуване в интернет:
14-03-2023 120
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323