На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ЕФ - каб. 12222 , тел. 965 23 70
1/2 щат

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Техника на безопасността на труда и противопожарната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ЕФ - каб. 12222 , тел. 965 23 70
1/2 щат

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически машини
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически машини
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ЕФ - каб. 12222 , тел. 965 23 70

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Телевизионна и видеотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ФТК - каб. 1254 , тел. 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Кабелни и оптични комуникационни системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ФТК - каб. 1254 , тел. 965 22 72

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Стандартизация
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Основи и технически средства за конструиране
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:МФ - каб. 3242 , тел. 965 22 88

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ФКСТ - каб. 1443а , тел. 965 25 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системно програмиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ФКСТ - каб. 1443а , тел. 965 25 13

Професионално направление:5.4 Енергетика
Научна или учебна специалност:Топлоснабдяване, газоснабдяване, вентилация, климатизация, акустика и осветителна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Топлинна и хладилна техника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ЕМФ - каб. 2344 , тел. 965 32 90

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Навигация, управление и експлоатация на въздушния транспорт
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Въздушен транспорт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:14-12-2018
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018
Дата на публикуване в интернет:14-11-2018
Справки и подаване на документи:ФТ - каб. 9108 , тел. 965 25 62