На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Материалознание и технология на машиностроителните материали
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Механика, машиностроене и топлотехника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:19-01-2019
Протокол от решение на АС:№8/31.10.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:19-11-2018
Справки и подаване на документи:ИПФ-Сливен, "Човешки ресурси" каб. 212, тел. 044 667 323