На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:19-07-2021
Протокол от решение на АС:№ 5/28.04.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:17-05-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във ФКСТ – кабинет 1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:19-07-2021
Протокол от решение на АС:№ 5/28.04.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:17-05-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във ФКСТ – кабинет 1443а, тел: 02/ 965 25 13.