На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-08-2018
Протокол от решение на АС:№6/04.07.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:11-07-2018
Справки и подаване на документи:"Човешки ресурси" каб. 212