На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматика, информационна и управляваща техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:2
Срок за подаване на документи:22-12-2022
Протокол от решение на АС:12/26.10.2022
Дата на публикуване в интернет:22-11-2022
Справки и подаване на документи: Факултетна канцелария на ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронни преобразуватели
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:19-12-2022
Протокол от решение на АС:12/26.10.2022
Дата на публикуване в интернет:18-11-2022
Справки и подаване на документи:Конкурс за заемане на АД "Асистент" в Професионално направление 5.2 ЕЕА, специалност "Eлектронни преобразуватели и електронизация (в медицината)". Подаване на документи във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронизация
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФЕТТ – каб. 1355, тел: 02/ 965 22 60

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Технологии и мениджмънт на комуникационни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФКСТ – каб.1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2022
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:10-11-2022
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФКСТ – каб.1443а, тел: 02/ 965 25 13