На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:24-03-2023
Протокол от решение на АС:2/25.01.2023
Дата на публикуване в интернет:24-02-2023
Справки и подаване на документи:Специалност: Машиностроителна техника и технологии. Подаване на документи: ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4240, тел.: 032 659 563

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Полиграфия
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:24-03-2023
Протокол от решение на АС:2 / 25.01.2023
Дата на публикуване в интернет:24-02-2023
Справки и подаване на документи:Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4240,
тел.: 032 659 563

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
Срок за подаване на документи:24-03-2023
Протокол от решение на АС:2 / 25.01.2023
Дата на публикуване в интернет:24-02-2023
Справки и подаване на документи:Специалност: "Оптични и лазерни уреди и методи" .
Подаване на документи: ТУ-София, Филиал Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4240, тел.: 032 659 563

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Приложна механика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Механика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:17-04-2023
Протокол от решение на АС:2/25.01.2023
Дата на публикуване в интернет:17-03-2023
Справки и подаване на документи:Подаване на документи:
ТУ-София, Филиал Пловдив, ул. Цанко Дюстабанов № 25, каб. 4239,тел.032/659573

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-04-2023
Протокол от решение на АС:№ 12/26.10.2022 г.
Дата на публикуване в интернет:13-03-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ – каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04