На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-06-2018
Протокол от решение на АС:№ 4 / 25.04.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:10-05-2018
Справки и подаване на документи:"Човешки ресурси" каб. 212

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи и технологии
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Електротехника, автоматика и информационни технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-06-2018
Протокол от решение на АС:№ 4 / 25.04.2018 г.
Дата на публикуване в интернет:10-05-2018
Справки и подаване на документи:"Човешки ресурси" каб. 212

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теоретична електротехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Автоматика
Катедра/секция:Теоретична електротехника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:03-06-2018
Протокол от решение на АС:№4/25.04.2018
Дата на публикуване в интернет:03-05-2018
Справки и подаване на документи:каб. 2340 , тел.965 24 06

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математически анализ
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и диференциални уравнения
Брой места:1
Срок за подаване на документи:03-06-2018
Протокол от решение на АС:№4/25.04.2018
Дата на публикуване в интернет:03-05-2018
Справки и подаване на документи:каб. 2228а , тел.965 33 79

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Автоматизация на дискретното производство
Брой места:1
Срок за подаване на документи:03-06-2018
Протокол от решение на АС:№4/25.04.2018
Дата на публикуване в интернет:03-05-2018
Справки и подаване на документи:каб. 3242 , тел.965 22 88

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:03-06-2018
Протокол от решение на АС:№4/25.04.2018
Дата на публикуване в интернет:03-05-2018
Справки и подаване на документи:каб. 1443а , тел.965 25 13