На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2024
Протокол от решение на АС:№ 4/24.04.2024 г.
Дата на публикуване в интернет:21-05-2024
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2024
Протокол от решение на АС:№ 4/24.04.2024 г.
Дата на публикуване в интернет:21-05-2024
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел: 02/ 965 37 04.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системи с изкуствен интелект
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Информационни технологии в индустрията
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2024
Протокол от решение на АС:№ 4/24.04.2024 г.
Дата на публикуване в интернет:21-05-2024
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Киберсигурност
Брой места:1
Срок за подаване на документи:21-06-2024
Протокол от решение на АС:№ 4/24.04.2024 г.
Дата на публикуване в интернет:21-05-2024
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на ФКСТ - каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13.