На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:01-12-2017
Протокол от решение на АС:№ 8 / 25.10.2017 г.
Дата на публикуване в интернет:31-10-2017
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
Срок за подаване на документи:06-12-2017
Протокол от решение на АС:8/25.10.2017
Дата на публикуване в интернет:06-11-2017
Справки и подаване на документи:Справки за подаване на документи: Във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрозадвижване
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Системи за управление
Брой места:1
Срок за подаване на документи:06-12-2017
Протокол от решение на АС:8/25.10.2017
Дата на публикуване в интернет:06-11-2017
Справки и подаване на документи:Справки за подаване на документи: Във факултетна канцелария ФЕА, каб. 4242, ІV-ти корпус на Филиала, /ул. "Цанко Дюстабанов" № 25/ , тел.: 032 659564

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електронизация
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-12-2017
Протокол от решение на АС:№8/ 25.10.2017
Дата на публикуване в интернет:02-11-2017
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-12-2017
Протокол от решение на АС:№8/ 25.10.2017
Дата на публикуване в интернет:02-11-2017
Справки и подаване на документи:Във факултетната канцелария.