На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Електроника и Автоматика - Пловдив
Катедра/секция:Електроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:08-07-2020
Протокол от решение на АС:1/29.01.2020
Дата на публикуване в интернет:08-06-2020
Справки и подаване на документи:Конкурс за "Асистент" по специалност "Електронни преобразуватели и електронизация (в медицината)
Факултетна канцелария ФЕА, ТУ - София, Филиал Пловдив, ІV-ти корпус, ул.
"Цанко Дюстабанов" № 25; каб. 4242; тел. за връзка: 032 659564