На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:16-12-2019
Протокол от решение на АС:№.6/03.07.2019 г.-преобявяване
Дата на публикуване в интернет:14-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Теория на електронните вериги и електронна схемотехника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Електронна техника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Микроелектроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Микроелектроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Технология на електронното производство
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Микроелектроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Научна или учебна специалност:Строителна механика и съпротивление на материалите
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по транспорта
Катедра/секция:Съпротивление на материалите
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФТ - каб. 9108, тел. 965 25 62

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на машиностроенето
Факултет / Колеж / Департамент:Технически колеж - Казанлък
Катедра/секция:Машиностроене
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария наТК -Казанлък каб. 2307Б, тел. 965 36 43

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Икономика, индустриален инженеринг и менджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Интелектуална собственост
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Правни и хуманитарни науки
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-12-2019
Протокол от решение на АС:№. 8/23.10.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:11-11-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:2
Срок за подаване на документи:06-01-2020
Протокол от решение на АС:№9/27.11.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:05-12-2019
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Технология на машиностроенето
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-01-2020
Протокол от решение на АС:№ 8/23.10.2019
Дата на публикуване в интернет:02-12-2019
Справки и подаване на документи:ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-01-2020
Протокол от решение на АС:№ 8/23.10.2019
Дата на публикуване в интернет:02-12-2019
Справки и подаване на документи:специалност "Компютърно проектиране и технологии в машиностроенето"
ТУ - София - филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-01-2020
Протокол от решение на АС:№ 8/23.10.2019
Дата на публикуване в интернет:02-12-2019
Справки и подаване на документи:специалност "Метрология и измервателна техника"
ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Машинознание и машинни елементи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-01-2020
Протокол от решение на АС:№8/23.10.2019
Дата на публикуване в интернет:02-12-2019
Справки и подаване на документи:ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машиностроителна техника и технологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-01-2020
Протокол от решение на АС:№ 8/23.10.2019
Дата на публикуване в интернет:
Справки и подаване на документи:специалност "Рязане на металите и режещи инструменти"
ТУ - София, филиал Пловдив, ул."Цанко Дюстабанов" № 25, каб.4239