На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обяви конкурс за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:3.7 Администрация и управление
Научна или учебна специалност:Икономика и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Колеж - Сливен
Катедра/секция:Педагогика, хранителни технологии и туризъм
Брой места:1
Срок за подаване на документи:02-10-2019
Протокол от решение на АС:6/03.07.2019 г.
Дата на публикуване в интернет:02-09-2019
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323