На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Комуникационни мрежи и системи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Комуникационни мрежи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-12-2023
Протокол от решение на АС:№ 9 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:14-11-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетните канцеларии на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Радиопредавателна и радиоприемна техника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по телекомуникации
Катедра/секция:Радиокомуникации и видеотехнологии
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-12-2023
Протокол от решение на АС:№ 9 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:14-11-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетните канцеларии на ФТК – каб. 1254, тел: 02/ 965 22 72

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Киберсигурност
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-12-2023
Протокол от решение на АС:№ 9 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:14-11-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетните канцеларии на ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-12-2023
Протокол от решение на АС:№ 9 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:14-11-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетните канцеларии на ФПМИ – каб. 2228а, тел: 02/ 965 33 79

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Хидравлични машини и съоръжения
Факултет / Колеж / Департамент:Енергомашиностроителен факултет
Катедра/секция:Хидроаеродинамика и хидравлични машини
Брой места:1
Срок за подаване на документи:13-12-2023
Протокол от решение на АС:№ 9 / 25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:14-11-2023
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетните канцеларии на ЕМФ – каб. 2344, тел: 02/ 965 32 90

Професионално направление:5.1 Машинно инженерство
Научна или учебна специалност:Автоматизация на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет по Машиностроене и Уредостроене - Пловдив
Катедра/секция:Машинистроене и уредостроене
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2023
Протокол от решение на АС:9/25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:09-11-2023
Справки и подаване на документи:Подаване на документи:
ТУ-София, филиал Пловдив, ул. "Цанко Дюстабанов" № 25
каб. 4239, тел.: 032/659 573; 032/659 563

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:09-12-2023
Протокол от решение на АС:9/25.10.2023 г.
Дата на публикуване в интернет:09-11-2023
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -каб. 1107, 0884246600