На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Компютърни системи, комплекси и мрежи
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:16-04-2021
Протокол от решение на АС:№ 3/ 24.02.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:16-03-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Автоматизирани системи за обработка на информация и управление
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:16-04-2021
Протокол от решение на АС:№ 3/ 24.02.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:16-03-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.3 Комуникационна и компютърна техника
Научна или учебна специалност:Системно програмиране
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Компютърни системи и технологии
Катедра/секция:Компютърни системи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:16-04-2021
Протокол от решение на АС:№ 3/ 24.02.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:16-03-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на: ФКСТ – каб. 1443а, тел: 02/ 965 25 13

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Ергономия и промишлен дизайн
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерен дизайн
Брой места:1
Срок за подаване на документи:16-04-2021
Протокол от решение на АС:№ 3/ 24.02.2021 г.
Дата на публикуване в интернет:16-03-2021
Справки и подаване на документи:Документи се приемат във факултетната канцелария на: МФ – каб. 3242, тел: 02/ 965 22 88