На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, Академичният съвет реши да се обявят следните конурси за заемане на академичната длъжност: Aсистент.

Професионално направление:1.2 Педагогика
Научна или учебна специалност:Теория на възпитанието и дидактика
Факултет / Колеж / Департамент:Инженерно-Педагогически факултет - Сливен
Катедра/секция:Педагогика и мениджмънт
Брой места:1
Срок за подаване на документи:11-03-2020
Протокол от решение на АС:1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:11-02-2020
Справки и подаване на документи:ТУ-София, ИПФ-Сливен, бул. "Бургаско шосе" № 59, "Човешки ресурси" -
каб. 212, тел. 044 667 323

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Индустриална електроника
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет Електронна техника и технологии
Катедра/секция:Силова електроника
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФЕТТ - каб. 1355, тел. 965 22 60

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически централи и подстанции
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електроенергетика
Брой места:2
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕФ - каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.2 Електротехника, електроника и автоматика
Научна или учебна специалност:Електрически апарати
Факултет / Колеж / Департамент:Електротехнически факултет
Катедра/секция:Електрически апарати
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ЕФ - каб. 12222, тел. 965 23 70

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Ергономия и промишлен дизайн
Факултет / Колеж / Департамент:Машиностроителен факултет
Катедра/секция:Инженерен дизайн
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на МФ - каб. 3242, тел. 965 22 88

Професионално направление:5.13 Общо инженерство
Научна или учебна специалност:Организация и управление на производството
Факултет / Колеж / Департамент:Стопански факултет
Катедра/секция:Мениджмънт и бизнес информационни системи
Брой места:2
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на СФ - каб. 3235, тел. 965 37 04

Професионално направление:4.5 Математика
Научна или учебна специалност:Математическо моделиране и приложение на математиката
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Математически анализ и числени методи
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228-а, тел. 965 33 79

Професионално направление:4.6 Информатика и компютърни науки
Научна или учебна специалност:Информатика
Факултет / Колеж / Департамент:Факултет приложна математика и информатика
Катедра/секция:Информатика
Брой места:1
Срок за подаване на документи:10-03-2020
Протокол от решение на АС:№1/29.01.2020 г.
Дата на публикуване в интернет:10-02-2020
Справки и подаване на документи:Документи се подават в ТУ-София - във факултетната канцелария на ФПМИ - каб. 2228-а, тел. 965 33 79